img
slovenskyvtákopysk
englishplatypus
deutchSchnabeltier
españolornitorrinco
českyptakopysk
polskidziobak
françaisornithorynque